+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Implementácia ERP jeeves

Kvalitná implementácia je hlavným predpokladom rýchlej návratnosti investovaných prostriedkov. Zároveň je to začiatok dlhoročného a vzájomne prospešného vzťahu. Nechajte nás presvedčiť Vás.

Zavedenie ERP systému nechápeme ako jednorázový projekt, ale jako začiatok nášho dlhoročného vzťahu so zákazníkom. Naším cieľom je, aby tento vzťah bol vzájomne prospešný a aby sa rozvíjal.
NordERP preto v oblasti implementácie ERP systémov s riešením Jeeves zastrešuje celý životný cyklus od prípravy projektu, cez analýzu procesov, špecifikáciu požiadaviek na informačný systém a návrh riešenia až po jeho realizáciu, spustenie do ostrej prevádzky a následnú každodennú podporu zákazníka pri jeho využívaní a pri rozvoji systému.

Metodológia služieb ERP

Tím poradenských služieb spoločnosti Jeeves vyvinul jedinečnú metodiku služieb, ktorá podporuje hlboké pochopenie podnikov a odvetví našich zákazníkov s cieľom konať ako dôveryhodný obchodný poradca. Na projekte nasadenia Jeeves sa každý projekt riadi agilnou metodikou nasadenia, ktorá využíva iteračné implementačné techniky s časovým posunom, aby sme našim zákazníkom rýchlo dodali vlastné riešenia. Náš prístup zabezpečuje, že hodnota sa dosahuje skoro a rýchlo už počas implementácie každého zákazníka Jeeves ERP.

  • Príprava projektu – zahŕňa detailné plánovanie samotného projektu so zákazníkom, definovanie projektového tímu a jednotlivých rolí na strane zákazníka a NordERP, definovanie spôsobu komunikácie a iných predpokladov pre úspešné zvládnutie projektu.
  • Analýza procesov a návrh riešenia – na rozdiel od krabicového softwaru, alebo od štandardizovaných odvetvových riešení sa konzultanti NordERP snažia detailne spoznať procesy a potreby zákazníka, aby vedeli:
    • Navrhnúť optimalizáciu procesov tam, kde je to možné,
    • Stanoviť, kde je možné využiť štandardné nastavenie systému a naopak, kde má zmysel prispôsobiť systém potrebám zákazníka.
  • Návrh riešenia pripravujú konzultanti iteratívnym spôsobom spolu so zákazníkom podľa jednotlivých funkčných oblastí. Poradie funkčných oblastí odzrkadľuje reťazec tvorby hodnoty v danej spoločnosti (value chain). Návrh riešenie po odsúhlasení kľúčovými užívateľmi zo strany zákazníka v jednotlivých funkčných oblastiach podlieha schváleniu vedením spoločnosti.
  • Realizačná fáza – cieľom je, aby bol ERP systém podľa schváleného návrhu riešenia implementovaný, otestovaný a akceptovaný. Súčasťou je nielen nastavovanie systému, ale aj parametrizovanie a prípadne programovanie odsúhlasených customizácií a tiež migrácia dohodnutých dát z pôvodného systému. Akceptácia systému prebieha na základe úspešných výsledkov z testovania.
  • Príprava a nábeh do ostrej prevádzky – v rámci nábehu do ostrej prevádzky kľúčoví užívatelia na strane zákazníka pod dohľadom konzultantov NordERP realizujú školenia pre všetkých ostatných užívateľov. Po úspešnom absolvovaní pilotnej prevádzky je systém pripravený na ostrý štart.
  • Ostrá prevádzka, podpora a kontinuálne zlepšovanie "Go live“ – NordERP sa snaží podporiť zákazníka aj v prvých dňoch po spustení systému do ostrej prevádzky. Tieto dni sú kritické pre osvojenie si systému a jeho úspešné používanie. Po úspešnom prechode Jeeves do ostrej prevádzky poskytuje NordERP svojim zákazníkom nielen služby podpory prevádzky (hotline), ale snaží sa navhovať aj nové zlepšenia a rozšírenia, ktoré zákazníkom zvýšia hodnotu a skrátia návratnosť ich investície do ERP systému.