+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Jeeves korporátna funkcionalita

Ste firma s viacerými pobočkami v jednom štáte? Alebo nadnárodná korporácia s tisíckami dodávateľov? Jeeves bol postavený tak, aby to nielen zvládol, ale aby v tom vynikal.

Rozličné spoločnosti, jazyky a meny

Jeeves ERP bol postavený pre podniky, ktoré spravujú viaceré spoločnosti, v rôznych geografických oblastiach, pôsobiacich v rôznych jazykoch a menách. Dokáže zvládnuť zákazníkov a dodávateľov na viacerých lokalitách. Bez ohľadu na zložitosť vašej firmy, Jeeves ERP môže byť ľahko nakonfigurovaný tak, aby ju podporoval. Funkcie finančného riadenia môžu odrážať bilancie jednotlivých spoločností, ako aj konsolidované firemné zobrazenie. Systém má zabudované nástroje, ktoré vám pomôžu spravovať viaceré meny, výmenné plány a menové výkyvy.

Lokalizácia

Lokalizačné riešenie spoločnosti Jeeves je rozdelené na tri časti: preklad, lokálne funkcie a služby rozširovania.

Preklady

Jeeves ERP verzia 5 je preložený do 9 jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, dánsky, holandský, čínsky, fínsky, poľský a nórsky) a ďalších 5 jazykov pre staršie verzie. Preklady zahŕňajú preklad názvov programov, správ, ponúk, rolí, a názvov polí. Online dokumentácia je k dispozícii v anglickom a švédskom jazyku.

Lokálne funkcie

Lokálna funkčnosť spĺňa ako právne, tak aj miestne požiadavky konkrétnej krajiny. Právna požiadavka musí byť špecifikovaná vládou alebo účtovníckou firmou. Miestna požiadavka podporuje zavedené praktiky krajiny, trhu alebo odvetvia.

Rollout služby

Naše lokalizačné riešenia sú väčšinou rozšírené o rollout služby. Funkčnosť a preklady dostupné v systéme poskytujú spoločný model alebo rámec pre novú geografickú polohu. Inými slovami, riešenie je nezávislé od Vášho základného súboru dát, ako sú daňové kódy, účtovné tabuľky, produkty a účty. Rollout služby často ešte viac vylepšujú lokálnu funkčnosť, aby boli v súlade s podnikovými procesmi, ktoré sú jedinečné pre danú spoločnosť alebo lokalitu. V prípade menších spoločností môžu rollout služby poskytovať viac šablón na nastavenie novej spoločnosti.

Vnútroskupinové transakcie

Modul Vnútroskupinové transakcie Jeeves (ITC) umožňuje spoločnostiam so zložitými, geograficky rozptýlenými organizačnými štruktúrami pracovať a vystupovať vo vzťahu k zákazníkom ako jedna spoločnosť. Tento nástroj je vhodný pre spoločnosti s jedným alebo viacerými distribučnými centrami, výrobnými jednotkami alebo dokonca geograficky vzdialenými predajnými kanceláriami. Pretože Jeeves ICT umožňuje koordináciu logistických operácií naprieč viacerými organizáciami alebo spoločnosťami v skupine vrátane detailných informácií o objednávkach, finančných transakciách a všeobecnom toku zásob, prináša ICT výraznú návratnosť investície vrátane znížených nákladov na zásoby, dramaticky skrátené priebežné časy dodávok a lepšie služby zákazníkom.
Jeeves ICT poskytuje úplne transparentný pohľad naprieč všetkými Vašimi spoločnosťami a umožňuje používateľom zobrazovať informácie o stave tovaru na všetkých výrobných a expedičných miestach, ako aj o objednávkach, ktoré sú na ne smerované zo strany predaja/obchodu. Výmena informácií v objednávkovom procese naprieč Vašimi spoločnosťami je plne automatizovaná, a to aj z hľadiska predajných objednávok vo vzťahu k zákazníkom, ako aj z hľadiska nákupných objednávok na doplnenie zásob. Ak dôjde k zmene akejkoľvek informácie na objednávke, ako je napríklad predajná spoločnosť, predajné množstvo alebo cena, Jeeves ICT okamžite aktualizuje príslušnú objednávku v dodávajúcej spoločnosti. Rovnako je tiež možné, aby prostredníctvom ICT modulu realizovala zmeny dodávajúca spoločnoť a tým ovplyvnila informácie na strane predajnej spoločnosti.

Manažment zdrojových dát

Množstvo údajov, ktoré typická organizácia produkuje naďalej rastie, čiastočne v dôsledku zvýšenej zložitosti a geografickej rozmanitosti. S dátami všade sa organizácie často snažia vytvoriť a udržiavať integritu údajov a konzistentnosť v celom organizačnom a dodávateľskom reťazci. Jeeves manažment zdrojových dát Vám centrálne umožňuje vytvárať a spravovať dáta, taktiež definovať pravidlá pre zadávanie, modifikáciu, replikáciu, vymazanie a konverziu údajov v rámci viacerých obchodných jednotiek. Niektoré vaše údaje môžu byť bežne dostupné vo všetkých vašich spoločnostiach, ale možno len obchodné spoločnosti majú právo tieto údaje aktualizovať. Alebo niektoré údaje treba konvertovať keď sa presúvajú zo spoločnosti do spoločnosti. Napríklad položka môže mať metódu akvizície “Výroba na zákazku” v dodávateľskej spoločnosti, avšak “Predaj na zákazku” v predajnej spoločnosti. Bez ohľadu na zložitosť možností, ktoré je potrebné vyriešiť, manažment zdrojových dát Jeeves-om bol navrhnutý tak, aby napomáhal dátovej integrite vo vašom podnikaní.

Správa dokumentov

Spoločnosti ako je tá Vaša, musia vytvárať, aktualizovať a udržiavať rôzne druhy dokumentov a neštruktúrovaných informácií. Či ide o ilustráciu alebo zmluvu, dokumenty je potrebné udržiavať centrálne, aby bola najaktuálnejšia verzia dostupná ihneď v prípade potreby. Jeeves EDM (elektronický dokumentový manažment) je plne integrovaný register dokumentov, ktorý umožňuje používateľom prístup k súborom uloženým na centrálnom súborovom serveri, kde je možné vyhľadávať požadovaný súbor, vytvoriť nový súbor zo šablóny alebo pristupovať k predchádzajúcim verziám súboru. Súbory sú ponúknuté používateľom "v čase potreby" a vo vzťahu k objektom, transakciám alebo aktivitám v rámci systému Jeeves ERP.
Dokumenty môžu byť v Jeeves ERP prepojené so všetkými relevantnými business objektami v spoločnosti, ako sú zákazníci, položky, objednávky, faktúry, operácie, projekty a ďalšie. Prepojené súbory sú k dispozícii aj na zdieľanie cez internet. Jeeves EDM je naprieč celým systémom, čo znamená, že dokumenty sú dostupné z akéhokoľvek programu. Napríklad, ak sa uložený dokument týka záznamu o objednávke, nie je prepojený iba s touto objednávkou, je tiež automaticky prepojený s klientom. Jeeves EDM má prispôsobiteľné rozhranie a spracováva všetky typy súborov kompatibilných so systémom Windows, vrátane e-mailu.

Manažment postupu prác

Jeeves Workflow je nástroj na riadenie postupu prác, ktorý umožňuje Vašej spoločnosti automatizovať a zjednodušiť štandardné úlohy a obchodné procesy, často v súlade so štruktúrovaným systémom kvality. Pomocou nástroja Jeeves Workflow môžu byť úlohy posunuté na správnu osobu v rámci organizácie v správnom čase. Procesy môžu byť vytvorené pre sekvenčné alebo „ak-potom“ úlohy, s využitím integrovaných dát z vášho centrálneho systému Jeeves ERP. Jeeves Workflow vytvára zoznam prioritných úloh pre každého jednotlivca spolu s termínmi splnenia každej úlohy. Môžete automatizovať celý proces alebo jeho časť a zapnutá funkcia denníka vám umožní sledovať stav procesu, alebo jeho výkon. Nástroj prekonáva typické problémy súvisiace so včasným a správnym dokončením vopred definovaných úloh, ako aj zjednodušenie toku úloh. Pri štandardizovaných procesoch je menej priestoru na chyby a jednoduchšia cesta k vyškoleniu a zaučeniu nových zamestnancov. Spoľahlivosť v procese prináša spoľahlivosť dát, pomáha vášmu tímu stať sa viac aktívnejším a robiť lepšie rozhodnutia na pracovisku.

Správca zabezpečenia

Nástroj Jeeves Security Manager - správca zabezpečenia pomáha zachovať integritu a kvalitu podkladových dát vo Vašom systéme a zaisťuje, že systém optimálne podporuje základné podnikové procesy. Udržiava koncových užívateľov zameraných na prácu v správnych oblastiach systému, pričom im zabraňuje robiť chyby, ktoré odstraňujú alebo menia dáta, ktoré sú dôležité pre každodenné rozhodnutia. Správca zabezpečenia umožňuje nastaviť povolenia pomocou intuitívneho grafického rozhrania. Oprávnenia z ponuky a obrazovky sú zdenené z modulov a ich prepojených objektov. Tieto oprávnenia sa dajú jednoducho rozšíriť alebo upraviť na základe modulov, rutín, programov, správ alebo polí bez toho, aby došlo k nežiaducim databázovým zmenám. Všetky povolenia vychádzajú z bežných štandardných udalostí: vytváranie, čítanie, aktualizovanie, vymazávanie a vykonávanie. Navyše, akékoľvek vlastne vytvorené pole alebo program môže byť taktiež kontrolované správcom zabezpečenia.

Produkt manažment

Produktoví manažéri majú strategickú, prierezovo-funkčnú úlohu, ktorá vyžaduje viditeľnosť do každej fáze životného cyklu produktu. Pomocou súpravy nástrojov na správu Jeeves produkt manažment, môžu byť v Jeevse vytvorené pracovné postupy pre riadenie procesu uvedenia produktu, od plánovania a dizajnovania cez zabezpečenie kvality (QA) až po testovanie. Priame údaje o produktoch, kombinované s transakciami okolo každej produktovej rady, poskytujú Vašim produktovým manažérom poznatky, ktoré potrebujú na zabezpečenie ziskovosti produktu a identifikáciu oblastí na zlepšenie.