+421 2 5465 4463     CPZ Login     Online test

 

Optimalizácia podnikových procesov

Spoznať, pochopiť, vylepšiť, uviesť do praxe. A rásť!

Ciele a prínosy

 

Požiadavky na efektívnosť podnikových procesov sa odvíjajú od dynamiky konkurenčného prostredia a rastúcich potrieb zákazníkov. S tým súvisia aj meniace sa nároky na informačné systémy v spoločnosti. V rámci optimalizácie procesov realizujeme projekty pod názvom G2G „Go-to-Green“, ktoré v prvom kroku smerujú k identifikácii oblastí, pre ktoré zmeny v procesoch a úpravy/ rozšírenia informačných systémov budú znamenať prínos v jednom z 3 parametrov:

 • Úspora nákladov,
 • Zvýšenie výnosov,
 • Zrýchlenie rozhodovacích procesov.

Rozsah služieb

V rámci analýzy procesov pre optimalizáciu sa NordERP vzhľadom na vyššie uvedené parametre zameriava na identifikáciu oblastí:

 • ktoré vôbec nie sú pokryté informačným systémom a ich podpora je zo strany klienta vyžadovaná a preto je nutná (do)implementácia funkcionality
 • ktorých pokrytie informačným systémom nie je dostatočné a je nutné komplexné prenastavenie dotknutej funkcionality
 • kde sú požadované špecifické úpravy alebo donastavenia systému
 • kde je nutné dopracovať manažérske reporty (oblasť BI)

Výstupom analýzy je stručný popis analyzovaných procesov, ktorý pre každý proces špecifikuje:

 • Identifikáciu procesu,
 • Základný popis procesu
 • Zoznam procesných krokov/činností
 • Používané dokumenty
 • Príležitosti na zlepšenie
 • Identifikované návrhy na zlepšenie

Prístupy a metódy

V rámci implementácie riešení pre oblasti s potenciálom pre optimalizáciu využívame moderné nástroje a technológie ako

 • čiarové kódy, QR kódy, RFID (pre sledovanie materiálových tokov a procesov)
 • elektronický podpis (automatizácia fakturácie v elektronickej forme)